• Aktualności

      • Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Hack Heroes

      • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich z terenu całej Polski. Podczas trwania tegorocznego CodeWeeka od 10-25 października szkolne lub międzyszkolne zespoły będą mogły przygotowywać swoje programistyczne projekty przy wsparciu mentorów Fundacji i SAP SE, po czym zostaną one poddane ocenie profesjonalnego jury! Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone! Tegoroczna pula nagród wynosi 10 tys. zł.

       Temat przewodni tegorocznych zmagań zostanie podany 10 października na stronie www.hackheroes.pl.
       Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Hack Heroes dla uczniów szkół średnich to wspólna inicjatywa Fundacji Media 3.0 i SAP SE, realizowana od 2016 i wpisująca się w coroczne obchody Europejskiego Tygodnia Kodowania (http://codeweek.eu/). To jedyny tego typu konkurs w obszarze programowania skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest promocja nauki programowania oraz rozwój talentów programistycznych wśród osób młodych. Inicjatywa odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

       W hackathonie Hack Heroes mogą wziąć udział uczniowie i uczennice szkół średnich. Zespół może liczyć od 1-5 osób.

       Chętnych prośmy o zgłoszenie się do nauczyciela p. Janusza Burzyńskiego (sala 115).

      • Europejski Dzień Języków Obcych

      • W dniu 23 września uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr1 wzięli udział w V Warsztatach z Okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. W tym roku warsztaty po raz pierwszy odbyły się w formie zdalnej. Spotkanie zorganizowane było przez Centrum Języków Obcych i Dział Promocji UPH w Siedlcach.Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się ze strukturą programu Erasmus+ oraz możliwościami wyjazdów na praktyki i studia w ramach tego programu. Słuchacze warsztatów mieli również okazję dowiedzieć się w jaki sposób można wykorzystać muzykę do nauki języków obcych. W trzeciej części uczestnicy mieli okazję zapoznać się z idiomami i przysłowiami angielskimi związanymi z pieniędzmi i szczęściem. Udział w warsztatach jest wspaniałą okazją do pogłębienia znajomości języków obcych, zatem na stałe wpisujemy to wydarzenie do naszego "Szarego" kalendarza imprez.

       Organizatorzy: D. Odziemczyk, M.Winczaruk, U. Mielniczuk, K. Niemirka.

      • OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

      • 6.11.2020r. (piątek) o godz. 9.00. w sali 207 odbędzie się 45 edycja Olimpiady Języka Angielskiego. Wszyscy uczniowie chcący wziąć udział w zawodach, zgłaszają się do swoich nauczycieli języka angielskiego do 1.10.2020r. (czwartek).

       Wszystkie informacje dotyczące konkursu (regulamin, terminarz, przykładowe testy) znajdują się na stronie www.oja.wsjo.pl

       Magdalena Linczewska

      • Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020” „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję

      • Nie zapominajmy, że Ziemia to nasz wspólny dom, o który wszyscy powinniśmy dbać.
       Zachęcamy do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych oraz do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej, ale już teraz możemy zastanowić się, czy możemy zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają. W dzisiejszych czasach trudno jest wyeliminować plastik
       z naszego codziennego życia, ale możemy zminimalizować jego szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Zwracając uwagę na oznakowanie opakowań i stosując się do poniższych najważniejszych zasad jesteśmy w stanie poprawić jakość naszego życia:

       • przechowuj żywność wykorzystując do tego celu opakowania oznaczone cyfrą 2 (HDPE) oraz 5 (PP), pozostałe plastiki możesz oddać do recyklingu,
       • nie używaj ponownie butelek PET,
       • nie podgrzewaj w mikrofalówce żywności w opakowaniach zawierających bisfenol (grupa 7),
       • nie wlewaj do nich gorących płynów i nie zmywaj takich opakowań w zmywarce.

       Zadbajmy wspólnie o najbliższy nam skrawek naszej Ziemi.

       Organizatorzy akcji: p. Mirosława Przyborowska, p. Iwona Piętka

      • Centrum Mistrzostwa Informatycznego

      • Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

       Już teraz wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania.

       Chętnych prosimy o zgłaszanie się do opiekuna projektu, Pana Janusza Burzyńskiego (sala 115).

      • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z panującą pandemią koronowirusa

      • W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że:

       1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim reprezentowany przez dyrektora, ul. Skłodowskiej – Curie 24, 08-300 Sokołów Podlaski.
       2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
       3. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a), g) i i) RODO. Dane osób odwiedzających będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art. 9 ust. 1 lit. g) i i) RODO. Celem przetwarzania jest ochrona życia i zdrowia uczniów
        oraz pracowników Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, a także podjęcie czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.
       4. Administrator może przekazać dane osobowe innym podmiotom lub instytucjom. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być w szczególności służby inspekcji sanitarnej.
       5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane nie dłużej niż przez czas trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.
       6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
       7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
       8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w placówce. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wstępu do placówki.
       9. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
      • Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2020/2021

      • Szanowni Rodzice,

       informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Ubezpieczycielem zostało Towarzystwo Ubezpieczeniowe WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group.

       Ubezpieczenie obowiązuje 24 godziny na dobę i obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe m.in. w trakcie:

       • zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach szkolnych i uczniowskich klubów sportowych; zajęć wychowania fizycznego;
       • uprawiania następujących sportów walki: judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu, capoeira, kendo, iaido, kyudo.

       ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

       Suma ubezpieczenia - 17 000 zł

       1. Uszczerbek na zdrowiu – za 1% - 170 zł

       2.  Dodatkowe świadczenie progresywne - uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW w przedziale od 61% do 100% - 3 400 zł

       3. Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW (za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również zawał serca i udar mózgu) - 17 000 zł

       4. Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW na terenie placówki oświatowej - 17 000 zł

       5. Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW, który nastąpił wskutek aktu terroru - 8 500 zł

       6. Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego - 2 000 zł

       7. Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych (kule, ortezy, stabilizatory, itp.) - 3 400 zł

       8. Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki spowodowanej NW (przysługuje, jeśli okres niezdolności przekroczył 31 dni)- 340 zł

       9. Świadczenie edukacyjne z tytułu  niezdolności do nauki (jeżeli w następstwie NW Ubezpieczony nie będzie mógł uczęszczać do placówki oświatowej przez okres minimum 14 dni szkolnych) - 100 zł

       10. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (jeżeli Ubezpieczony na skutek NW doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%) 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu

       11. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady (jeżeli Ubezpieczony wskutek pogryzienia przebywał w szpitalu co najmniej 48 godzin) - 200 zł

       12. Jednorazowe świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza (jeżeli u Ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych) - 200 zł

       13. Koszty leczenia następstw NW, w tym: koszty wizyt lekarskich, zabiegów i operacji, badań diagnostycznych, rehabilitacji, odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych w wyniku NW - 5 100 zł

       14. Świadczenie szpitalne spowodowane NW - od 1 dnia pobytu w szpitalu – hospitalizacja w związku z NW; od 3 dnia pobytu w szpitalu – hospitalizacja w związku z chorobą (w tym także COVID-19 - 40 zł za dzień, nie więcej niż 3 600 zł

       15. Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych - 4 000 zł

       Zgodnie z zawartą polisą przysługuje 50% zniżki na drugie i kolejne dziecko z rodziny wielodzietnej.

       Pliki do pobrania:

  • Nasze media społecznościowe

  • liczba odwiedzin: 223526