• Kierunki kształcenia

     • Oddział przygotowania wojskowego - technik logistyk - technik pojazdów samochodowych

     • Oddział Przygotowania Wojskowego
      TECHNIK LOGISTYK  oraz TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
      w Zespole Szkół Nr.1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

      Powstanie armii zawodowej Narodowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i coraz bardziej atrakcyjne warunki pracy w służbach mundurowych, przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania młodzieży tą grupą zawodową.

      Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i ambicjom zawodowym uczniów regionu Sokołowa Podlaskiego, od września 2023 roku w Zespole Szkół Nr 1, zacznie funkcjonować Oddział Przygotowania Wojskowego, który przyciągnie sympatyków wojska oraz pasjonatów militariów wiążących swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Młodzież zostanie przygotowana do dalszej nauki na studiach i w szkołach pomaturalnych na dowolnie wybranym kierunku studiów, ze szczególnym uwzględnieniem szkół wojskowych. Uczniowie po zakończeniu nauki i zdobyciu zawodu technika będą mogli również podjąć pracę w wyuczonym zawodzie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

      Projekt skierowany jest do wszystkich absolwentów szkół podstawowych (dziewcząt i chłopców)

      Nauka w oddziale przygotowania wojskowego w zawodzie technik logistyk oraz technik pojazdów samochodowych trwa pięć lat. W klasach tych będą prowadzone zajęcia lekcyjne zgodne z ramowym planem nauczania technikum w wybranym zawodzie, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne. Zajęcia w klasie wojskowej dają dodatkową możliwość przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego. Realizowane są przy wsparciu jednostki wojskowej w Siedlcach. Zajęcia teoretyczne w oddziałach przygotowania wojskowego odbywają się w szkole a zajęcia praktyczne zarówno w szkole ( szkoła dysponuje strzelnicą usytuowaną na terenie ZS Nr1 ) jak i w jednostce wojskowej. Na początku ostatniego roku nauki jako podsumowanie zajęć w oddziale przygotowania wojskowego odbędzie się 50-godzinny obóz szkoleniowy.

      Dzięki podpisanemu porozumieniu z Klubem Strzelectwa Sportowego „SOKÓŁ” w Sokołowie Podlaskim uczniowie klas mundurowych mają możliwość zdobycia państwowych uprawnień strzeleckich wydawanych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Najważniejszymi dokumentami potwierdzającymi nadane przez PZSS uprawnienia strzeleckie są: patent strzelecki i licencja strzelecka.


      DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZNIÓW KTÓRZY UKOŃCZĄ NAUKĘ W ODDZIALE PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO:

      • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON otrzymają bezpłatnie umundurowanie,
      • absolwenci OPW otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnie wojskowe,
      • uczniowie OPW mogą  liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej,
      • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej otwierającej drogę do służby zawodowej w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
      • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy,
      • uzyskają preferencje w trakcie naboru do WOT oraz innych rodzajów służby wojskowej,
      • zostaną przyjęci  do akademii wojskowych na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych, ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych),
      • mają możliwość udziału w programie Szkół Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent CWKM,
      • mają możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Wojskowych (TOW) w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb SZ RP i uwarunkowań kandydata,
      • mają możliwość zdobycia państwowych uprawnień strzeleckich wydawanych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

      PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W KLASIE WOJSKOWEJ:

      • geografia -  w zawodzie technik logistyk
      • fizyka      -  technik pojazdów samochodowych

      JĘZYK OBCY

      • język angielski
      • język rosyjski

      LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁU

      Liczba uczniów w klasie wynosi 30 osób.

      WARUNKI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO:

      • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
      • pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do Oddziału Przygotowania Wojskowego,
      • pozytywny wynik próby sprawności fizycznej przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi do testu zamieszczonymi na stronie szkoły.

      W przypadku zadeklarowania swojego uczestnictwa w klasie wojskowej należy podać informację związaną z koniecznym umundurowaniem:

      • wzrost;
      • obwód klatki piersiowej;
      • obwód pasa;
      • obwód bioder;
      • obwód głowy;
      • długość stopy ( buty kupowane są ze środków własnych ).

      Dotacja dla szkół na zakup wyposażenia dla oddziału przygotowania wojskowego.

      Ministerstwo Obrony Narodowej może udzielić dotacji organowi prowadzącemu szkołę na zakup m.in. umundurowania (nie dotyczy obuwia), hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

      Akty prawne:

      • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 900);
      • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 977).

      Druk zgoda rodzica/opiekuna prawnego klasa wojskowa OPW

      Druk orzeczenia lekarskiego dla klas wojskowych OPW

       

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 29033