• Kierunki kształcenia

     • Technik eksploatacji portów i terminali

     •  

      TECHNIK  EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI – KLASA WOJSKOWA

       

      Kwalifikacje w zawodzie

      W zawodzie technik eksploatacji portów i terminali kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

      • SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
      • SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach.

      Opis zawodu

      Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych, tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie, obsługą pasażerów w transporcie morskim, lotniczym, kolejowym i drogowym. Absolwent potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.

      W szkole nauczy się:

      • organizowania i prowadzenia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
      •  obsługi podróżnych w portach, terminalach i na lotniskach
      •  podstaw marketingu
      •  pozna akty prawne dotyczące portów, terminali i lotnisk,
      •  obsługiwania zintegrowanych systemów  informacyjnych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali,
      •  posługiwania się fachowym słownictwem.

      Predyspozycje zawodowe:

      • umiejętność planowania i przewidywania
      • komunikatywność
      • rzetelność
      • operatywność  w działaniu
      • łatwość  nawiązywania  kontaktów
      • uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji
      • spostrzegawczość i refleks

      Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

      • bezpieczeństwo i higiena pracy
      • podróżni w portach i terminalach
      • podstawy organizacji portów i terminali
      • transport w portach i terminalach
      • procesy magazynowe w portach i terminalach
      • język angielski w eksploatacji portów i terminali
      • język rosyjski w eksploatacji portów i terminali

      Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym

      • obsługa podróżnych w portach i terminalach
      • obsługa magazynów i ładunków
      • obsługa środków transportu w portach i terminalach

      Praktyki zawodowe  

      Uczeń odbywa ośmiotygodniową  praktykę  zawodową (w ciągu całego okresu nauki) w firmach logistycznych, spedycyjnych, transportowych i innych, w których wykonywane są czynności logistyczne. Praktyki zawodowe zapewnia szkoła. 

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

      • język angielski

      Nauczane języki obce

      • język angielski
      • język rosyjski

      Możliwości zatrudnienia

      Po ukończeniu kształcenia absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

       

      Możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

      Absolwenci kierunku technik eksploatacji portów i terminali  mają możliwość podjęcia  studiów na wybranym przez siebie kierunku związanym z branżą logistyczną i  ransportową, na wielu renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą.

      Baza dydaktyczna

      Szkolna pracownia przeładunku i magazynowania wyposażona jest w:

      • model magazynu,
      • informatyczne urządzenia automatycznej identyfikacji towarów (przenośne terminale radiowe, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, sieć radiowa),
      • jednostki logistyczne oznakowane w globalnym systemie identyfikacji GS1 (kody kreskowe),
      • autorski system informatyczny WMS MaGS1 – narzędzie służące do informatycznej obsługi procesów magazynowych.

      INNOWACJA PEDAGOGICZNA KLASA WOJSKOWA

      Projekt skierowany jest do wszystkich absolwentów szkół podstawowych (dziewcząt i chłopców). Istotnym warunkiem stworzenia skutecznego i wyspecjalizowanego zaplecza systemu obronnego państwa jest posiadanie wykształconych i wszechstronnie przeszkolonych kadr. Dodatkowo atrakcyjne warunki pracy w służbach mundurowych i przekształcenie wojska w armię zawodową przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania młodzieży tą grupą zawodową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i ambicjom zawodowym uczniów naszego regionu, od września 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 funkcjonuje innowacyjna „klasa o kierunku wojskowym”, która przyciąga sympatyków wojska, pasjonatów militariów wiążących przyszłość ze służbami. Młodzież przygotowuje się do dalszej nauki na studiach i w szkołach pomaturalnych na dowolnie wybranym kierunku , ze szczególnym uwzględnieniem szkół wojskowych. Absolwenci tego kierunku zaznajomieni zostaną z przekrojową wiedzą o Siłach Zbrojnych. Ponadto wprowadzone są dodatkowe przedmioty nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo w pięcioletnim cyklu kształcenia
      o nazwie:

      • „przysposobienie wojskowe” - realizowane treści kształcenia wojskowego pozwolą uczniom zapoznać się ze specyfiką służb wojskowych kraju.  - 1 godzina tygodniowo
      • „zajęcia praktyczne służb mundurowych” - realizowane treści : wyszkolenie strzeleckie, samoobrona, techniki interwencji służb mundurowych - 1 godzina tygodniowo.

      Zajęcia wyszkolenia strzeleckiego w ZS Nr 1 SOKOŁÓW PODL.
         

      Klasy mundurowe poza przygotowaniem uczniów do matury i zdobycia uprawnień zawodowych wzorem zwykłych klas LO i technikum dają możliwość zdobycia uczniom nowych uprawnień. Uczniowie w klasach o profilach mundurowych od pierwszego roku nauki, zgodnie z obowiązującym  programem nauczania, podczas zajęć praktycznych uczą się strzelać z różnej broni. Na początku jest to broń pneumatyczna (ZS Nr 1 dysponuje swoją strzelnicą i bronią, w szkole jest 4 nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora strzelectwa).
       W klasie drugiej zajęcia odbywają się już z wykorzystaniem broni palnej na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego ” Sokół” w Sokołowie Podlaskim. Uczniowie w drugiej klasie mają możliwość zdobycia PATENTU STRZELECKIEGO. Co roku kolejne grupy uczniów przygotowują się do egzaminu  na patent strzelecki , który odbywa się przed  Komisją Egzaminacyjną Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

      Patent strzelecki potwierdza to,  że strzelec nabył podstawowe umiejętności, niezbędne do bezpiecznego i zgodnego z polskim prawem posługiwania się bronią palną. Jest dokumentem potwierdzającym zdolność do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim.

      Osoba, legitymująca się patentem strzeleckim, może strzelać na strzelnicy samodzielnie, może również po przejściu wymaganej procedury ubiegać się o  własną broń. Patent wydawany jest na trzy rodzaje broni: pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa.

      Dokument ten jest ważny w całym kraju na wszystkich strzelnicach oraz honorowany  przy składaniu dokumentów do pracy w formacjach mundurowych (np. Policja, Wojsko, BOR, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Celna) oraz na uczelnie związane ze służbami mundurowymi.

      Zobacz dwa filmy promujące zawód:

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 13407