• Bursa Międzyszkolna

   • Bursa Międzyszkolna to całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której mieszka młodzież, ucząca się w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie Sokołowa Podlaskiego. Młodzież mieszkająca w naszej placówce jest pod całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 
    W codziennej pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej w Bursie:

    • Dbamy o dobre samopoczucie młodzieży, miłą i przyjazną atmosferę. Zapewniamy dobre warunki do nauki: przestrzegamy godzin tzw. nauki własnej, służymy dobrze zorganizowaną pomocą koleżeńską.
    • Dbamy o mile i właściwie spędzany czas wolny oraz rozwój fizyczny i zdrowie młodzieży; wychowankowie systematycznie korzystają z hali sportowej, siłowni i sali fitness; oferujemy wspólne wyjścia do kina, wystawy i wycieczki.
    • Kształtujemy samorządność i rozwój kompetencji społecznych. Na terenie placówki prężnie działa Samorząd Wychowanków, który czynnie włącza się
     w organizację imprez kulturalnych.
    • Rozwijamy wrażliwość społeczną i moralną zachęcając do udziału w inicjatywach wolontariackich.

     
    Dysponujemy salą konferencyjną, wielofunkcyjną kuchenką dla wychowanków, stołówką i kuchnią, dzięki której  zapewniamy smaczne i urozmaicone wyżywienie od poniedziałku do piątku.

    Zapewniamy dostęp do Hali Sportowej i siłowni.

    Jeżeli chcesz zamieszkać w bezpiecznym i życzliwym Tobie miejscu, wypełnij kwestionariusz i złóż w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Czekamy na Ciebie! 

    Dane kontaktowe: 

    telefon: +257813434
    e-mail: bursa@zsnr1.edu.pl

    Zobacz galerię
    Zobacz nasz FB
    Zobacz wirtualny spacer :)

    • Nowy numer telefonu zaufania

    • Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach

    • Rodzicu,

     • Przekaż dyrektorowi bursy/internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby bursa/internat mogły zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
     • Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w bursie/internacie.
     • Nie posyłaj dziecka do bursy/internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
     • Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w bursie/internacie.
     • Przypomnij dziecku konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
     • Pozostaw dyrektorowi bursy/internatu numer telefonu do kontaktu.

     Wychowanku,

     • Do bursy/internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.
     • Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
     • Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w bursie/internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
     • Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy/internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.
     • Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.
     • Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy/ internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.
     • Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
     • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2 m.
     • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
     • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
     • Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
     • Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.
     • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
     • Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.
     • Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.
     • Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
    • Obecni i przyszli przyjaciele naszej Bursy!!!!

    • Dyrektor ZS Nr 1 - Pani Małgorzata Baranowska, Dyrektor ds. Bursy - Pan Piotr Adamczuk oraz Wychowawcy zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do zamieszkania w naszej placówce :-)

     Wychowankom zapewniamy:

     • zakwaterowanie w pokojach 3/4 osobowych o podwyższonym standardzie,
     • dostęp do sali tv oraz komputera,
     • dostęp do siłowni oraz hali w ZS Nr 1,
     • 3 posiłki dziennie w bardzo dobrze i estetycznie wyposażonej stołówce,
     • całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
     • dostęp do sieci WI-FI,
     • możliwość realizacji swoich zainteresowań oraz udział w zajęciach zorganizowanych,
     • pomoc w nauce,
     • dostęp do kuchni na każdym piętrze.

     Zapraszamy w nasze progi!!!!!!

     Zachęcamy do galerii zdjęć na naszej stronie na FB:

    • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

    • Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim informuje, że Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zostają zawieszone od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

     Małgorzata Baranowska

     Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

     Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

     Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

     • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
     • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
     • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
     • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
     • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
     • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

     Dyrektorze,

     • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
     • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
     • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
     • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
     • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
     • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
     • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
     • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
     • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
     • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
     • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

     Rodzicu,

     • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
     • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
     • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
     • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
     • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
     • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

     Uczniu,

     • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
     • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
     • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
     • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

     Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

     Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

     • dziennik elektroniczny;
     • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
     • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

     Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

     Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

     • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
     • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

     Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

     Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

     Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

     Departament Informacji i Promocji
     Ministerstwo Edukacji Narodowej

     Informacje skopiowane ze strony:
     https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

    • Podziękowania od uczestników projektu "Dialog pokoleń"

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 8069