• Historia szkoły

     • Historia naszej szkoły

     • „Nasza szkoła…. jest jak ptak,
      Który pozwala nam wzbić się do góry
      I rozsunąć przed sobą chmury.
      Nasza szkoła…
      To klucz do przyszłości,
      Bez którego nie otworzymy żadnych drzwi!”                                                                                          

      Zespół Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to największa placówka oświatowa w Sokołowie Podlaskim, która od początku swej działalności kształci młodzież zgodnie z potrzebami miasta i regionu. Zanim szkoła zadomowiła się w obecnym gmachu i ukształtowała się w formę zespołu szkół , przeszła wiele zmian organizacyjnych.
      Początek szkoły to rok 1964, kiedy powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową, która mieściła się w baraku przy ulicy ks. Bosco. Choć warunki, w jakich pracowała szkoła nie były najlepsze, placówka działała dość prężnie. W roku 1965 utworzono Technikum Przemysłu Spożywczego, którego siedzibą była część budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kupientyńskiej. W skład szkoły wchodziły dwie klasy o kierunku mikrobiologii przemysłowej. Praca dydaktyczna i wychowawcza nie była łatwa, ponieważ zajęcia odbywały się w dwóch salach lekcyjnych, młodzież korzystała z pracowni i pomocy naukowych Liceum Ogólnokształcącego. Wspólnie odbywały się imprezy i uroczystości szkolne. Mimo iż bardzo brakowało pomocy naukowych ( ćwiczenia z chemii odbywały się w pracowni analitycznej w cukrowni, lekcje rysunku zawodowego w ZSZ), sale były zimne i ciasne, to szkoła starała się pokonywać wszelkie niedogodności i funkcjonowała normalnie. Młodzież działała w organizacjach szkolnych, uczestniczyła w wycieczkach, poznawała pracę w zakładach przemysłowych, w których produkcja związana była z przemysłem spożywczym. Organizowano też wycieczki krajoznawcze, które umożliwiały poznawanie zabytków naszego kraju.
      W styczniu 1967 roku Technikum Przemysłu Spożywczego przeprowadziło się do nowego budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie. W nowym gmachu mieściły się pracownie i klasopracownie konieczne w nauczaniu przedmiotów zawodowych i ogólnych. W szkole aktywnie działały różne organizacje, koła zainteresowań, samorząd uczniowski, ZHP, zespól muzyczny „A-to- my”. Uczniowie odnosili sukcesy w konkursach chórów szkolnych, recytatorskich, w olimpiadach z przedmiotów ogólnych i zawodowych. W dyscyplinach sportowych młodzież zdobywała wysokie miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W roku 1069 odbyła się pierwsza studniówka szkolna i pierwsza matura, do której przystąpiło 51 abiturientów.
      Nowy rok szkolny 1972/73 rozpoczął się w nowej rzeczywistości organizacyjnej – jako Zespół Szkół Zawodowych, który powstał w wyniku połączenia Technikum Przemysłu Spożywczego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Od tego roku szkoła rozwijała działalność dydaktyczną tworząc nowe kierunki kształcenia na poziomie technikum, powstało liceum zawodowe, nowe kierunki w szkole zawodowej, powstały też szkoły dla dorosłych. Budynek szkoły przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie, jeszcze niedawno wygodny i obszerny, stawał się coraz mniej wystarczający, aby zapewnić właściwe warunki kształcenia we wszystkich typach szkół. W związku z tym podjęto decyzję o budowie nowego gmachu szkoły, internatu i warsztatów szkolnych w sąsiedztwie dotychczasowej siedziby szkoły.
      20 października 1979 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – poety i żołnierza, uczestnika powstania warszawskiego. Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez zakład opiekuńczy – Zakłady Mięsne w Sokołowie Podlaskim. Uroczystość poprzedziły sesje naukowe poświęcone życiu i twórczości poety.
      Po oddaniu do użytku nowego budynku, szkoła przez wiele lat funkcjonowała w dwóch gmachach. Sytuacja zmieniła się w 1989 roku, kiedy nastąpiło zlokalizowanie wszystkich typów szkół , wchodzących w skład Zespołu Szkól Zawodowych, w jednym gmachu. Stało się to dzięki dobudowie nowego skrzydła w budynku mieszczącym się w sąsiedztwie internatu i warsztatów szkolnych.
      Od 1989 roku w zespole powstały nowe kierunki kształcenia, nowe typy szkól (liceum ogólnokształcące i liceum profilowane), które przygotowywały młodzież do pracy w nowej rzeczywistości ustrojowej.
      Obecnie szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkól Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, kształci młodzież w różnych kierunkach zgodnie z potrzebami rynku pracy. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych na różnych szczeblach. W szkole działają koła zainteresowań, , które pozwalają młodzieży w sposób ciekawy spędzić czas wolny i zaspokoić ich potrzeby rozwojowe w różnych dziedzinach. Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych odbywają się uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia z historii naszej ojczyzny, imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi.
      Co 5 lat odbywają się uroczystości jubileuszowe szkoły. 5 września 2009 roku placówka obchodziła 45- lecie istnienia – w tym dniu szkoła otrzymała nowy sztandar poświęcony w czasie mszy polowej na boisku szkolnym.
      Realizacja projektów w ramach programu „Kapitał ludzki” to dla młodzieży dodatkowe możliwości zdobycia kwalifikacji, umiejętności, rozoju zainteresowań oraz uczestniczenie w wycieczkach krajoznawczych i zagranicznych. Dzięki projektom szkoła rozwija swoją bazę dydaktyczną – powstają nowoczesne pracownie, przybywa pomocy dydaktycznych.

      Szkoło! Szkoło!
      Gdy cię wspominam,
      Tęsknota w serce się wgryza,
      Oczy mam pełne łez !”              
               
        J. Tuwim „Nad Cezarem”

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 5171