• Ubezpieczenie

    • Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2023/2024

    • Szanowni Rodzice,

     informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 Ubezpieczycielem zostało Towarzystwo Ubezpieczeniowe WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group.

     Ubezpieczenie obowiązuje 24 godziny na dobę i obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe m.in. w trakcie:

     ·    zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach szkolnych i uczniowskich klubów sportowych; zajęć wychowania fizycznego;

     ·    uprawiania następujących sportów walki: judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu, capoeira, kendo, iaido, kyudo.

      

     ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

      

      

     Suma ubezpieczenia

     30 000

     1.

     Uszczerbek na zdrowiu – za 1%

     300 zł

     2.

     Dodatkowe świadczenie progresywne - uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW w przedziale od 61% do 100%

     6 000 zł

     3.

     Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW (za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również zawał serca i udar mózgu)

     30 000 zł

     4.

     Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

     30 000 zł

     5.

     Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW, który nastąpił wskutek aktu terroru

     15 000 zł

     6.

     Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

     2 000 zł

     7.

     Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych (kule, ortezy, stabilizatory, itp.)

     6 000 zł

     8.

     Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki spowodowanej NW (przysługuje, jeśli okres niezdolności przekroczył 31 dni)

     600 zł

     9.

     Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki (jeżeli w następstwie NW Ubezpieczony nie będzie mógł uczęszczać do placówki oświatowej -wypłacane za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni szkolnych)

     100 zł

     10.

     Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (jeżeli Ubezpieczony na skutek NW doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%)

     5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu

     11.

     Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady (jeżeli Ubezpieczony wskutek pogryzienia przebywał w szpitalu co najmniej 24 godziny)

     400 zł

     12.

     Jednorazowe świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza (jeżeli u Ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych)

     1 000 zł

     13.

     Świadczenia ASSISTANCE(medyczne, Cyberbezpieczeństwo w sieci, zdalna pomoc psychologa oraz prawna)

      

     14.

     Koszty leczenia następstw NW, w tym: koszty wizyt lekarskich, zabiegów i operacji, badań diagnostycznych, rehabilitacji, odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych w wyniku NW

     3 000 zł

     15.

     Świadczenie szpitalne spowodowane NW - od 1 dnia pobytu w szpitalu – hospitalizacja w związku z NW; od 3 dnia pobytu w szpitalu – hospitalizacja w związku z chorobą (w tym także COVID-19

     NW: 40 zł za dzień, nie więcej niż 3 600 zł;

     Choroba: 20 zł za dzień, nie więcej niż     1 800 zł

     16.

     Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych

     5 000 zł

     17.

     Interwencja lekarska wskutek nieszczęśliwego wypadku (nie musi być orzeczony uszczerbek na zdrowiu)

     300 zł

     18.

     Zadośćuczynienie za ból odczuwany przez ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (jeśli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 24 godziny)

     100 zł

      

     Zgodnie z zawartą polisą przysługuje 50% zniżki na drugie i kolejne dziecko z rodziny wielodzietnej.

     Druki do pobrania::

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 1801