• Matura

    • Ważne terminy dla absolwenta

    • Ważne terminy

    • Deklaracje i formularze dla zdających

    • Deklaracje:

     Załącznik 1a (.docx), (.pdf) – Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.

     Załącznik 1b (.docx), (.pdf) – Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

     Załącznik 1c (.docx), (.pdf) – Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

     Załącznik 1d (.docx), (.pdf) – Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

     Załącznik 1e (.docx), (.pdf) – Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.


     Formularze:

     Załącznik 2 – Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

     Załącznik 3b – Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu)

     Załącznik 5_N – Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

     Załącznik 6 – Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

     Załącznik 7a_N – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

     Załącznik 7b_S – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

     Załącznik 19a – Oświadczenie o sprawdzeniu komputera

     Załącznik 19b – Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności nagrania plików

     Załącznik 21b – Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień

     Załącznik 21d – Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej

     Załącznik 22a – Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego

     Załącznik 22c – Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnego

     Załącznik 25a – Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

     Załącznik 25b – Wniosek o weryfikację sumy punktów

     Załącznik 25c – Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

     Załącznik 26 – Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

     Załącznik 27 – Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca.

 • Nasze media społecznościowe