• Kierunki kształcenia

     • Technik ekonomista

     • Prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedaż produktów, księgowość i gospodarka finansowa podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych to zadania dla technika ekonomisty. Cykl nauczania w technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista trwa 4 lata i obejmuje:

      - języki obce: angielski i rosyjski,
      - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka, historia i społeczeństwo
      - przedmiot uzupełniający, 
      - przedmioty zawodowe teoretyczne: przedsiębiorca w gospodarce rynkowej, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, język angielski zawodowy, rachunkowość finansowa,
      - przedmioty zawodowe praktyczne: działalność przedsiębiorstwa, kadry i płace, biuro rachunkowe, biuro, pracownia ekonomiczna,
      - praktyki zawodowe (4 tygodnie w kl. II i 2 tygodnie w kl. III).

      Warunkiem uzyskania tytułu technik ekonomista jest zdobycie dwóch kwalifikacji zawodowych:

      A.35. Organizowanie i prowadzenie działalności w organizacji (organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, sporządzanie planów, analiz i sprawozdań)

      A.36. Prowadzenie rachunkowości (dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej.

      Technik ekonomista może odbywać praktyki w sekretariatach, działach kadr, komórkach finansowo-księgowych, działach marketingu, urzędach skarbowych, bankach. Obok przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, ekonomiści mogą odbywać praktykę zawodową w administracji państwowej, fundacjach, zrzeszeniach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach statystycznych, firmach konsultingowych. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas cyklu kształcenia pozwolą uczniowi:

      - prowadzić kancelarie, sekretariaty np. instytucji rządowych, finansowych, podmiotów gospodarczych, w tym obsługiwać wszystkie urządzenia biurowe;
      - prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, handlowych, finansowych; organizować własną działalność gospodarczą;
      - interpretować i stosować przepisy prawa; zorganizować reklamę, promocję i marketing firmy;
      - prowadzić negocjacje, organizować prace indywidualne oraz w grupach; zajmować się sprawami zatrudnienia oraz wynagrodzeń;
      - posługiwać się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami, instytucjami obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe (m.in.: księgowe, kadrowe, biurowe) obsługiwać typowe maszyny i urządzenia biurowe.

      Absolwent kierunku technik ekonomista ma możliwość rozpoczęcia studiów we wszystkich kierunkach, nie tylko ekonomicznych, ale także związanych z administracją, prawem, zarządzaniem, rachunkowością, marketingiem, reklamą, itp. Absolwenci Technikum Nr 1, którzy osiągnęli kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista mogą podjąć pracę na wielu różnych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

      Perspektywy zatrudnienia:
      - banki, instytucje finansowe,
      - sekretariaty
      – asystent prezesa, dyrektora,
      - biura rachunkowe,
      - urzędy skarbowe,
      - urzędy pocztowe,
      - agencje ubezpieczeniowe,
      - instytucje samorządu terytorialnego
      - urzędy miasta, gminy,
      - różne stanowiska pracy w działach takich jak np. dział marketingu, zaopatrzenia, księgowości, planowania,
      - samodzielne prowadzenie firmy.

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 365476